Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

     
           
      นางสาวเกศวลี  แคนสิงห์      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร   นางสาวชนกานต์ อุ่นโชคดี    

 

ที่ปรึกษา ม.6/1

   
นางสาวนงค์เพ็ญ  ทองเลิศ    

 

ที่ปรึกษา ม.6/2

 
นางศิถี ร่มลำดวน    นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร

 

ที่ปรึกษา ม.6/3

 
นายมานะ  อินทรสว่าง   นางสาวปัญฑิตา กรรณิการ์ 

 

ที่ปรึกษา ม.6/4

 
นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ    นายสมบัติ  แสงทองคำสุก

 

ที่ปรึกษา ม.6/5

 
นางสาวสุพรรษา ขุมทอง    นายวีรวัฒน์  โอษฐงาม

 

ที่ปรึกษา ม.6/6

 
นายโสภณ ปิ่นทอง    นางสาววริษฐา  โอสถเจริญ

 

ที่ปรึกษา ม.6/7

   
นางกาญจนา  สุริยะสุนทร    

 

ที่ปรึกษา ม.6/8

   
นางสาวธนัชชา จิตรจำนงค์    

 

ที่ปรึกษา ม.6/9

 
นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ    นายณณณ์ วรธนพิมกร

 

ที่ปรึกษา ม.6/10

 
นายอานนท์  พุทธิวงศ์    นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร

 

ที่ปรึกษา ม.6/11

   
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์    

 

ที่ปรึกษา ม.6/12

 
นางสาวชนกานต์  อุ่นโชคดี   นายเอกสิทธิ์ สงวนหล่อสิทธิ์ 

 

ที่ปรึกษา ม.6/13

 
นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล    นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล