Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

   
           
      นางสาวมีนา โอษฐงาม      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวจีราพร  เมาะราษี   นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย    

 

ที่ปรึกษา ม.1/1

 
นางศิรินทร์ธร กฤษฎ์อังกูร   นางสาวศุภธิดา  กิจโรณี

 

ที่ปรึกษา ม.1/2

   
นางสาวจีราพร  เมาะราษี    

 

ที่ปรึกษา ม.1/3

   
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา    

 

ที่ปรึกษา ม.1/4

   
นายศิริธรรม หอมกลิ่น    

 

ที่ปรึกษา ม.1/5

 
นางสาวรัตนา แก้วอักษร   ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ สายประยงค์ 

 

ที่ปรึกษา ม.1/6

 
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี   นายพนม  วงค์สระน้อย 

 

ที่ปรึกษา ม.1/7

 
นางสาวภูธดา กิจมณีแก้วสกุล    นายธีรกานต์ อัฐประจง

 

ที่ปรึกษา ม.1/8

 
นางสาวช่อผกา เนียมสิน   นายอนันต์ รุจิชานันทกุล

 

ที่ปรึกษา ม.1/9

   
นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร    

 

ที่ปรึกษา ม.1/10

 
นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย   ว่าที่ ร.ต.พรพิพัฒณ์  ราชกิจกำธร

 

ที่ปรึกษา ม.1/11

 
นางสาวมิรันตรี บุญเพ็ง   นายกฤศณัฏฐ์  บุญญาติ

 

ที่ปรึกษา ม.1/12

   
นายสมชิด พลายอร่าม    

 

ที่ปรึกษา ม.1/13

 
นางสาวอรอนงค์ กำเหนิดผล   นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ

 

ที่ปรึกษา ม.1/14

 
นางถนอมนวล ไชยรัตน์   นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ