Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > ต่างประเทศ

Date-post: -

 

นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(ภาษาฝรั่งเศส

นางถนอมนวล  ไชยรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาอังกฤษ)

นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาญี่ปุ่น)

นางกาญจนา  สุริยะสุนทร

(ภาษาอังกฤษ)

นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเกศวลี  แคนสิงห์

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ

(ภาษาจีน)

นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู 

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศิริพร  พรประทาน

(ภาษาอังกฤษ)

นายวิชชญะเศรษฐ์  เกษมศักกริน

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปรียาภรณ์  ฉิมปีกลาง

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม

(ภาษาฝรั่งเศส)

นางสาวภัทรา  เกษศิระ

(ภาษารัสเซีย)

นางสาวธนพร  กินามณีย์

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววรินท์นิภา  สาระวาท

(ภาษาอังกฤษ)

นายอัษฎางค์กร  บุญญาติ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวชนกานต์  อุ่นโชคดี

(ภาษาจีน)

นางสาวมิรันตรี  บุญเพ็ง

(ภาษาอังกฤษ)

นายสุทธิเดช  ไกรนรา

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววัชราวดี ชูชัย

(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาววิชุดา ซุ่ยทรัพย์

(ภาษาจีน)

นายภูวนัย นวลละออง

(ภาษาจีน)