Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

     
           
      นายอรรฆย์วิชญ์ เกษมศักกริน      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวอารียา รัตนกันทา   นางสาวทศพร ภูผาศรี    

 

ที่ปรึกษา ม.2/1

 
นางสาววิชนี ชิดเชื้อวงศ์   ว่าที่ ร.ต.พรพิพัฒณ์  ราชกิจกำธร

 

ที่ปรึกษา ม.2/2

   
นางสาวสุธิศา  ศรีอันยู้    

 

ที่ปรึกษา ม.2/3

   
นางสาวอารียา รัตนกันทา    

 

ที่ปรึกษา ม.2/4

   
นางสาวชุติมา ฮิมวาส    

 

ที่ปรึกษา ม.2/5

   
นางสาวธารทิพย์  จังอินทร์    

 

ที่ปรึกษา ม.2/6

   
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์    

 

ที่ปรึกษา ม.2/7

 
นายบวรรังสี จอกแก้ว   นางสาวชลาธาร พลแสงทอง

 

ที่ปรึกษา ม.2/8

 
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม   นางสาวภัทรา เกษศิระ

 

ที่ปรึกษา ม.2/9

 
นางวรรณภา อินทรีเนตร   นายกฤศณัฏฐ์  บุญญาติ

 

ที่ปรึกษา ม.2/10

 
นางสาวปัญญาพร เชื้อมั่ง   นายศุภพล กิตติวรากุลโรจน์

 

ที่ปรึกษา ม.2/11

 
นางสาวทศพร ภูผาศรี   นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ

 

ที่ปรึกษา ม.2/12

 
นางสาวประทินพร แก้วศรี   นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี

 

ที่ปรึกษา ม.2/13

 
นายภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์   นางสาวกัญญารัตน์ วงรักษา

 

ที่ปรึกษา ม.2/14

 
นางสาววิชญาดา เหล่าลือชา   นางสาวกมลวรรณ บุรีขวัญ