Home > ประกาศ

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม. 1) ปีการศึกษา 2566

Date-post: 2023-11-08


 

ประกาศ ทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม. 1)  คลิก 

 

 

สมัคร โครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนปกติ  คลิก 

สมัคร โครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนพิเศษ  คลิก 

สมัคร โครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ  คลิก