Home > ผลงานนักเรียน

Date-post: -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​ วิชาคณิตศาสตร์​ เต็ม​ 100​ คะแนน ปีการศึกษา​ 2564

Page : 1   [ 2 ]