02
มีนาคม
2566

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

01
ธันวาคม
2565

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันเพชรภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

นางลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงปิยนัน จัตุรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดสุนทรพจน์ กิจกรรม "ภาษาไทยวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ Open House Triam Udom 2023" ครูผู้ฝึกซ้อม นายโสภณ ปิ่นทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรม “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนีรนุช วงศ์นพรัตน์เลิศ ชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการตอบปัญหาวิชาการภาษาไทยวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บก. (BPK Open House 2023)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ กับ ด.ญ.บัณฑิตา​ เฑียรปัญญารัตนา และ ด.ญ.อภิชญา​ อุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวั​ลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ การแข่งขันคณิตศาสตร์​ โดยการใช้เครื่องคิดเลข​ Casio พร้อมทุนการศึกษา​ 5,000​ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีของ ผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์

ภาพกิจกรรม

ค่าย สอวน. วิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

ภาพกิจกรรม

กลุ่มเพจ Facebook