Home > ผลงานนักเรียน

Samsung Solve for Tomorrow 2023 (Semi-Final Round)

Date-post: 2023-10-12
ขอแสดงความยินดี น.ส. วราริณ ราชิวงศ์ น.ส. เบญญพร รัตนไกรศร น.ส. ปภาวรินทร์ ปวะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม