Home > ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Date-post: 2022-08-17
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ