คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษานารี
    ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  bullet 02 นางประจวบ   ชำนิประศาสน์ ประธานคณะกรรมการ
  bullet 02 นายเกียรติศักดิ์ ชุติพันธุ์เจริญ กรรมการ
  bullet 02 นายโสภณ  ปิ่นทอง กรรมการ
  bullet 02 นายตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ
  bullet 02 นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี กรรมการ
  bullet 02 นางศรีนวล พัฒโนดม กรรมการ
  bullet 02 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร กรรมการ
  bullet 02 พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรรมการ
  bullet 02 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ กรรมการ
  bullet 02 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว กรรมการ
  bullet 02 นางสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร กรรมการ
  bullet 02 นายเลิศศักดิ์ เหมยากร กรรมการ
  bullet 02 นายธนิต ทองธัญญะ กรรมการ
  bullet 02 นางกัณณิกา กาญจนะโยธิน กรรมการ
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ