logo snr 1

โครงสร้างแผนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หลักสูตร โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AP program)

หลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้นภาษาอังกฤษ (IE Program)

หลักสูตร แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น

หลักสูตร แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตร แผนการเรียนภาษาจีน

หลักสูตร แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตร แผนการเรียนภาษาเกาหลี