snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)
โดย มูลนิธิร่มฉัตร

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.เด็กหญิงภัคจิรา มิ่งขวัญปิยะกุล ม.3/4
2.เด็กหญิงสิปาง เกิดสินธุ์ ม.2/4
3.เด็กหญิงญาดา สุนทรพรศิลป์ ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสาวสิตา โฆสิตพัฒนา ม.6/12
2.นางสาวรัญชณา สีสังข์ ม.5/6
3.นางสาวพาณิภัค อารีประชาภิรมย์ ม.6/8

ผู้ที่ได้รางวัลผ่านเกฑ์ คือ
เด็กหญิงภัคจิรา มิ่งขวัญปิยะกุล ม.3/4
ได้ลำดับที่ 91

 

41

42

43

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773