snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ค่ายภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 18
จัดโดย สพม.1 ศูนย์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ครูผู้เป็นวิทยากร 2 คน คือ
ครูบุศรินทร์ หงษ์ทอง และครูศุทธินี เพ็ชร์งาม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน

 

21

22

23

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773