snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ครูแนะแนวกับการเตรียมนักเรียนวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ"

 

41

42

43
จัดโดยศูนย์แนะแนวกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773