วันที่ 26 มิถุนายน 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษา

ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA (Museum of Contemporary Art)

3 5

3 3

3 1