logo snr 1

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 (AP)

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 (EP)

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 (AP)

 

ประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคลนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1
ประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคลนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4