Home > ประกาศ

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Date-post: 2024-01-11
พิธีเปิดอาคารเรียน นามพระราชทาน "อาคารศรีนครินทร์" โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนศึกษานารี