Home > ประกาศ

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว

Date-post: 2023-11-21
ด้วยโรงเรียนศึกษานารี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา