ปฏิทินการรับมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนศึกษานารี

เรียนท่านผู้ปกครอง ด้วยทางโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ขอความกรุณาไม่นำรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน และแต่งกายสุภาพ


วัน เดือน ปี ระดับชั้น เวลา รายการ
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557ม. 108.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
 - ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียน รับบัตรคิวการมอบตัว ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี 
 - ผู้ปกครองรับฟังนโยบายจากทางโรงเรียน ณ ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 
 - นักเรียนประชุมรับทราบแนวปฏิบัติ ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี 
 - ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนและทำคำรับรองฯ กับครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด


วัน เดือน ปี ระดับชั้น เวลา รายการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557ม. 408.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
 - ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียน รับบัตรคิวการมอบตัว ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี 
 - ผู้ปกครองรับฟังนโยบายจากทางโรงเรียน ณ ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 
 - นักเรียนประชุมรับทราบแนวปฏิบัติ ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี 
 - ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนและทำคำรับรองฯ กับครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม. 1 ปีการศึกษา 2557

เข้าสู่เว็บไซต์ Suksanari School