เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม.1) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560