logo snr 1

1 110x165
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
  หัวหน้างานแนะแนว 
2 110x165     นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
3 110x165 นายสมศักดิ์ สายประยงค์
   หัวหน้างานห้องสมุด

5 110x165
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
    หัวหน้าสวัสดิการ

6 110x165นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
      หัวหน้างานบัญชี
7 110x165  นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง
            งานแนะแนว
9 110x165     นายจรัล จินจาคาม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
10 110x165  นางญาณวรรณ ทุมกลาง
        หัวหน้างานการเงิน

11 110x165

   นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์


12 110x165 นางสาวอรอนงค์ กำเหนิดผล
         งานวัดผล

นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว 110x165นายรังสรรค์  ทอนโพธิ์แก้ว
        งานแนะแนว

น.ส.กัญญารัตน์ วงรักษา 110x165นางสาวกัญญารัตน์  วงรักษา
          งานการเงิน


ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 | Update 19-02-2020