1
นายวิทยา ปาตาสะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 2
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
 17
นายนนทน์ ฤทธิ์เลิศ
 10
นางสาววิภาชดา มีอำมาตร

 3
นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล

 4
นางพรรณี ประยุง
 16
นายกวิน กาญจนนีมานนท์
11
นายวิเชียร กันสิทธิ์
 12
นายอิทธพล  ชัยเดโช
 5
นายมานะ อินทรสว่าง


 19
นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ

 14
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี

8
นางสาวพลวดี บันนาค
 6
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย

13 
นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น
15
นางสาวสุนิตสา พรมรักษ์

18
นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์

20
นางสาวสุพรรษา พลเสน

21
นายอภิชาติ ร่มลำดวน

23
นางสาวศิรินทร์ธร ศรีพลาย

7
นางสาวดวงมณี โสภาพ

22
นายสุวัฒน์ ระวิวรณ์

9
นางสาวศิรินทร์ธร ศรีพลาย

24
นางสาวธนัชชา จิตรจำนงค์

25
นางสาวพรพจนาถ หงษ์ทอง

 26
นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย