logo snr 1

 0002 110x165นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี 
Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0004นางสาวมนทิรา  เดชชนะขจรสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

10 110x165นางญานวรรณ  ทุมกลาง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

15นางสาวนภาวรรณ มโนรัตน์ 110x165นางสาวนภาวรรณ  มโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
น.ส.กัญญารัตน์ วงรักษา 110x165นางสาวกัญญารัตน์ วงรักษา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
6 110x165นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
งานบัญชี
งานระดมทรัพยากร
8นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
งานตรวจสอบภายใน
4 124x186นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
5 110x165นางสาวจุลจิรา  สุจันทร์ศรี  
หัวหน้างานระสานงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 124x186นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
22นางพรรณี ประยุง 110x165นางพรรณี  ประยุง
หัวหน้างานแผนงานข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 | Update 18-07-2019