โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today404
Yesterday803
This week2579
This month15585
Total1742208

Visitor Info

  • IP: 34.236.191.104
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

2021-10-28

logo snr 1

 
Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0002นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี 

Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0003นางสาวอัมพร  วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

10 นางศิริวรรณ ตันเสถียร 124x186
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
 ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ คนที่ 1
7 124x186นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ คนที่ 2
23นายถนอม ชำนาญพันธ์ 124x186
นายถนอม  ชำนาญพันธ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มฯ  คนที่ 3
 
7นายอิทธิพล ชัยเดโช 110x165นายอิทธิพล  ชัยเดโช
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
23นายถนอม ชำนาญพันธ์ 124x186
นายถนอม  ชำนาญพันธ์
งานรับนักเรียน
1นายวิทยา ปาตาสะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165นายวิทยา  ปาตาสะ
 หัวหน้าโครงการ EP
1 124x186นายสมบัติ แสงทองคำสุก
หัวหน้าโครงการ AP และ ISME
3 124x186 นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
งานวัดและประเมินผล 
4นายนนทน์ ฤทธิเลิศ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165นายนนทน์  ฤทธิเลิศ
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 124x186นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1 110x165นางจุฑารส  ต้นวงศ์วาล
งานแนะแนวการศึกษา

7 124x186นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
งานประสานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
18 124x186นางสาวเบญลักษณ์  เทียมสุวรรณ
งานทะเบียนนักเรียน
และงานเทียบโอนผลการศึกษา

5 110x165นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
งานห้องสมุดและงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
21 นางรจรินทร์ ริดจันดี 124x186นางรจรินทร์  ริดจันดี
งานแผนงาน
และงานสารสนเทศวิชาการ 
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0014 110x165นางรจเรข  ปิ่นทอง
งานศูนย์วัฒนธรรม

8นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
งานศูนย์ เอเอฟเอส เขตธนบุรี
 
18นายโสภณ ศรีคำภา 124x186นายโสภณ  ศรีคำภา
งานพัสดุวิชาการ
7 124x186นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
งานสำนักงานวิชาการ 

15 124x186นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

10นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี 110x165นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
กิจกรรมโอลิมปิกสัประยุทธ์
10นายวรัญญู โพธิ์คีรี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
2นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165 นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
งานทะเบียนนักเรียนและ
จัดทำสำมะโนนักเรียน
11 124x186นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู
หัวหน้าโครงการ IE 
 24นางนิธิมา เขมะบาล 124x186
นางนิธิมา  เขมะบาล
งานนิเทศการสอน
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0011 110x165นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
โครงการศึกษาค้นหว้าด้วยตนเอง (IS)
9 124x186นางสาวสุธิศา ศรีอันยู้
 งานสารสนเทศ
8 นายยงยุทธ ชำนาญอักษร 124x186นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
งานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1 124x186นายวันชาติ  นามเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
1 124x186นายสุรชัย  อ้นลำพูน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
1 124x186นายสุริยา  บุบผา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8 นายยงยุทธ ชำนาญอักษร 124x186นายยงยุทธ ชำนาญอักษร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0017 110x165นางวงดาว  สุภาเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
1 124x186 นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
7นายอิทธิพล ชัยเดโช 110x165นายอิทธิพล ชัยเดโช
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 | Update 25-02-2020

Copyright © 2021 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182