ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ   สิ้นสุดดำรงตำแหน่งเมื่อ
1. นายธูป  พ.ศ. 2444 17 พ.ย. 2452 
2. นางสาวเหลือบ  บุณยเกตุ 18  พ.ย. 2452 25  ม.ค. 2477
3. นางแอบ  สิทธิแพทย์ 26  ม.ค. 2547 29  พ.ค. 2481
4. นางสาวเทียบจุฑา  ฤกษะสาร 30 พ.ค. 2481 20 พ.ค. 2486
5. นางสาวสมัยสวาท  พงศ์ทัต 21 พ.ค. 2481 2 ก.พ. 2496
6. นางจำเนียนสุข  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 3 ก.พ. 2496 16 ก.ค. 2496
7. นางศิรี  บัวศรี 17 ก.ค. 2496 15 มิ.ย. 2502
8. นางจำเนียนสุข  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 16 มิ.ย. 2502  31 ส.ค. 2508
9. นางพงษ์ศรี  วิทยานนท์ 1 ก.ย. 2508  30 ก.ย. 2521
10. นางสาวบุญศรี  มุสิกานนท์ 1 ต.ค. 2521 18 มี.ค. 2526
11. นางประจวบ  ชำนิประศาสน์ 19 มี.ค. 2526 6 ธ.ค. 2530
12. นางชูจิตต์  พิทักษ์ผล 7 ธ.ค. 2530 30 ก.ย. 2535
13. นางกัลยา  ชื่นกลิ่น 15 ต.ค.2535 30 ก.ย. 2537
14. นางกรองทอง  ด้วงสงค์ 16 พ.ย. 2537 15 พ.ย. 2540
15. นางจงพิศ  กันหลง 19 พ.ย. 2540 30 ก.ย. 2542
16. นางสุขมาลย์  เชาว์ทวี 19 พ.ย. 2542 30 ก.ย. 2544
17. นางนิยพรรณ  ศรีสารคาม 9 พ.ย. 2544 30 ก.ย. 2547
18. นางสิริยุพา  ศกุนตะเสถียร 1 ต.ค. 2547 30 ก.ย. 2554
19. นางสุภาณี  โลหิตานนท์ 30 พ.ย. 2554 30 ก.ย. 2557
20. ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ 30 พ.ย. 2557 30 ก.ย. 2559
21. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ 1 ต.ค. 2559 ปัจจุบัน