นางสุขุมาลย์ เชาวน์ทวี
ประธานกรรมการ

  bullet 02 พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร รองประธานกรรมการ
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  bullet 02 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล รองผู้อำนวยการ
  bullet 02 นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการ
  bullet 02 นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการ
  bullet 02 นายพรพงษ์ ช้างสอน กรรมการ
  bullet 02 นางกัลยรัตน์ โอปนะพันธุ์ กรรมการ
  bullet 02 นางเกื้อกูล พรมมะลา กรรมการ
  bullet 02 นางสาววิมลรัตน์ โกมลโชคทวี กรรมการ
  bullet 02 นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์ กรรมการ
  bullet 02 นางนงคราญ ธาราทิพยกุล กรรมการ
  bullet 02 นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล กรรมการและเหรัญญิก
  bullet 02 นายอิทธิพล ชัยเดโช กรรมการและเลขานุการ
  bullet 02 นางมยุรี คำประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ