logo snr 1

สื่อและนวัตกรรม

พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.dekphysics.com ผลงานโดย ครูเทวฤทธิ์ ขันโมลี
การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ Youtube Channal
 Ref. yookung ผลงานโดย ครูเทวฤทธิ์ ขันโมลี

การใช้โปรแกรม SketchUp เล่มที่ 7 เรื่อง การตกแต่งโมเดล ผลงานโดย ครูเยาวดี วิเศษสินธุ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ผลงานโดย ครูณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา