วิสัยทัศน์

"จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้ำเลิกศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก"

พันธกิจ

 1. บริหารและจัดการการศึกษาได้มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
 3. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้เรียน
 4. จัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งมั่นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ
 5. พัฒนาเยาวชนให้นิยมไทย ใช้ของไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 6. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาให้ผู้เรียนภูมิใจในสถาบัน
 7. พัฒนาเยาวชนให้ดี เก่ง มีสุขและรุ้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคม
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

เอกลักษณ์

"โรงเรียนสตรี ดี เด่น ดัง อย่างยั่งยืน"

 • โรงเรียนสตรี หมายถึง โรงเรียนศึกษานารี มีนักเรียนหญิงล้วน ระดับ ม.1 – ม.6 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี
 • ดี หมายถึง สถานศึกษาที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • เด่น หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของชุมชนทุกด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้การพัฒนา และด้านผู้ให้การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • ดัง หมายถึง สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา และด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • อย่างยั่งยืน หมายถึง สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงคงทน เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

“กุลสตรีไทย ทันสมัยก้าว ไกลในสากล”

 • กุลสตรีไทย หมายถึง หญิงที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีระเบียบ แต่งกายสะอาดและสง่างาม
 • ทันสมัย หมายถึง ตามสมัยนิยม ทันโลก ทันเหตุการณ์ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ก้าวไกลในสากล หมายถึง มีความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ Aseanและนานาชาติ

suksanari