ศึกษานารีนิทรรศน์ การงานอาชีพฯ จัดการแข่งขันรายการดังนี้
1.การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
2.การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่น
3.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง

21 01 2562 22

21 01 2562 23

21 01 2562 24

21 01 2562 25

21 01 2562 26

21 01 2562 27

21 01 2562 28

21 01 2562 29

21 01 2562 30

21 01 2562 31

21 01 2562 32

21 01 2562 33