โรงเรียนศึกษานารีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

sci2