snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินเดียนักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards

จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่ ผลงาน "เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย"

โดย น.ส.กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และน.ส.ณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย ชั้น ม 6/3

91

 

92

93

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773