snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ รับมอบโล่เกียรติยศ มอบเงินรางวัล และให้โอวาทแก่ นักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

จากการแข่งขันทักษะภาษา ญี่ปุ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

81

82

83

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม.5/12
รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท

การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
นางสาวธัญกร คำจันทร์ใจ ชั้น ม.4/14
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
เงินรางวัล 2,000 บาท

ครูผู้ฝึกซ้ัอม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773