snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ครูศุทธินี เพ็ชร์งาม ได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส pedagogie active
1) Lexplitation pedagogie de chanson francophone en FLE
2) La consigne en classe du FLE: geste didactique et geste pecdagogique

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (CREFAP/OIF)

ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11

 

12

 

13

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773