snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น สพม. เขต1 ได้จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนวัดราชโอรส

1 5

1 6

1 7

 

โดยครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่าย และนำนักเรียน ชั้น ม.4/14 จำนวน 5 คน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773