snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

31

32

33

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน คือ
1.เด็กหญิงธนิดา ภูกิจจีรภรณ์ ม.2/1
2.เด็กหญิงปราณปริยา หอมหวล ม.2/6
3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ่งจินดา ม.2/7
4.เด็กหญิงชญานิษฐ์ จิรบรรเจิด ม.2/8
5.เด็กหญิงสิริพร ศรีอุดร ม.2/10
6.เด็กหญิงนภสร โกศล ม.2/10
7.เด็กหญิงศศิธร สริมา ม.2/11
8.เด็กหญิงชญาภา พุทธพรหม ม.2/12

ครูผู้ควบคุมเนตรนารี
ครูทศพร ภูผาศรี

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773