04
นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

women
นางสาวสมสวย เห็นงาม
ผู้ช่วยรองฯด้านงานระบบดูแล

women
นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
ผู้ช่วยรองฯด้านงานระดับชั้น
man
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ผู้ช่วยรองฯด้านงานพัฒนาบุคลากร
women
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์
หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

man
นายจรัล จินจาคาม
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม
women
นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
women
นางสาวชลทิพย์ บุณรังศรี
หัวหน้างานสำนักงาน
 man
นายปรีชา รัตนคช
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
women
นางจีราพร เมาะราษี
งานแผนงาน
women
นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์
หัวหน้างานประวัติ
women
นางสาวศิริพร พรประทาน
หัวหน้างานพัสดุ