01
นางสาวอัมพร  วิชัยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

women
...............................
ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ

women
นางศิริวรรณ ตันเสถียร
ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
man
นายเทวินทร์ ประยุง
ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
man
......................................
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

women
......................................
หัวหน้างานวัดและประเมินผล