03
นางสาวมนทิรา  เดชชนะขจรสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

women
นางวาสนา กิมเห
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

man
นายวิเชียร กันสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
women
นางสุดจิตร์ เกษมชาญ
งานการเงิน
man
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
งานการเงิน

man
นายทศพลโศภิษฐ์ธรรมกุล
งานการเงิน
women
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
หัวหน้างานแผนงาน
women
นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์
หัวหน้างานประกันฯ