snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

1
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
งานทะเบียนวัดผล

 3
นางวาสนา กิมเห
งานการเงิน
5
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
งานแนะแนว

4
นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
งานแนะแนว
 6
นายสมศักดิ์ สายประยงค์
งานห้องสมุด

8
นายณัฐพงศ์ พรหมโสภณ
งานการเงิน
2
นายเทวินทร์ ประยุง
งานทะเบียนวัดผล

7
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี
งานห้องสมุด
10
นายทศพล โศภิษฐ์ธรรมกุล
งานการเงิน

11
นายจรัล จินจาคม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
13
นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์
งานโสตทัศนศึกษา
 9
นางสาวปรียาลักษณ์ อินเทอง
งานแนะแนว

12
นางนภารัตน์ คล้ายแจ้ง
งานพยาบาล

   

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773