1
นายวันชาติ นามเกิด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2
นางสาวโสภา นาคทอง


3
นายสกล วงษ์มั่น

4
นายวาทิต อินทร
 5
นางสาวยศริตา อัครวีรเศรษฐ์

6
นางสาวฐิติรัตน์ ศรแก้ว

7 
นางสาวอศัลยา ศักดิ์สิทธิ์ภากร
 8
นายพนม วงศ์สระน้อย