1
นายสุรชัย อ้นลำพูน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์


3
นายบวรรังสี จอกแก้ว


4
นายกิตติภพ กุลฤทธิ์
 5
นายวิโรจน์ หมอกยา

6
นางสาวไพลิน สืบเรื่อง

 7
นางสาวปภัสรา สระประทุม
8
นายกฤศณัฏฐ์ บุญญาติ
9
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์

women
นางสาวศิริมา สมัย