1
นายสุริยา บุบผา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 5
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์


2
นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์


3 
นายธงชัย สุภิตาภรณ์
4
นางรุ่งนภา เส็งไธสง


6
นางนิตยา ยุวัฒนะกุล
7
 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
8 
นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
9
 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์

10
 นางสาวมีนา โอษฐงาม


11
 นางสาวณัฐพัชร์ เอกสมบัติ