1
นายสมบัติ แสงทองคำสุก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
2
นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต


4
นางปิยพร ไปยพงศ์

3
นายถนอม ชำนาญพันธ์ 


 9
นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ


5
นางนิธิมา เขมะบาล
 8
นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
20
นางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปปกุลชร
15
นางสาวสุธิศา ศรีอันยู้ 

17
 นางสาวจีราพร เมาะราษี
11
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา
10 
นายสุรเชษฐ์ เจริญรัตนาภิรมย์
18
 นายสรรฐณัฐ ปัญญาเสฎโฐ
 7
นางวิไลลักษณ์ กันสิทธิ์ 


19 
 นางสาววันทนา ปาลวัฒน์
12
 นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ

16 
 นางสาวเบญจลักษณ์ เทียมสุวรรณ
22
 นายอานนท์ พุทธิวงศ์

6
นายนรินทร์ เครือวัลย์
14
นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
13
 นางสาวปรีชชญา ชูนิ่ม

21
 นายเอกสิทธิ์ สงวนหล่อสิทธิ์

23
 นางสาวศรัญญา การีบุญ
25 resize
 นายวีรวัฒน์ โอษฐ์งาม

24
นายศรธนา วังสาร