1
นางวงดาว  สภาเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 3
นางอุไร อรุณฉาย

2
นางสาวจเรข ใยสว่าง


 4
นายโสภณ ปิ่นทอง

 5
นางรัชนีกร ศรีสว่าง

7
นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร
 12
นายอภิเชน เหล่าเจริญ


6
นางสาวนัยน์ปพร จงสมจิตต์

13
นางสาวช่อผกา เนียมสิน

9
นางสาวแก้วตา จิระวงศ์อร่าม
8
นางสาวกมลวรรณ บุรีขวัญ
15 
นางสาวศิริลักษณ์ ทองปรวน
11
นางสาวชุติมา ฮิมวาส

16
นางสาวอัญชลี คำชาลี

10 
นายวรัญญู โพธิ์คีรี
14
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี