1
นางถนอมนวล ไชยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 4
นางบุบผา ฉัตรเงิน


3
นางกาญจนา สุริยะสุนทร

 2
นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย

 5
นางนาริ ยศสมศักดิ์

7
นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์

 8
นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง
6
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
9
นางสาวพนิดา สมัยคมสัน


14
นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำ


18
นางสาวพรนภา ชัยศรีพิพัฒน์

12 
นางสาวเกศวลี แคนสิงห์

11
นายวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกริน

 13
นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ

10 
นางสาวกานต์รวี ช่วยหนู
15
นางสาวศิริพร พรประทาน

16
นางสาวปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง
21
นายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร


17
นายอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

20
นางสาวศุทธินี เพ็ชร์งาม 
19
นางสาวศิริลักษณ์ ขุนวงษ์