ค่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.2-3
วันที่ 14-16 มกราคม 2562
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง

17 01 2562 05

17 01 2562 06

17 01 2562 07

17 01 2562 08

 

17 01 2562 10

17 01 2562 13

17 01 2562 14