กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีผลการแข่งขัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศที่ จ.นครปฐม ต่อไป
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นางสาวศศิมา อุดมนนพวงศ์ ม.5/4
2. นางสาวนันทิกานต์ อึงคณิตานนท์ ม.5/4
ครูผู้ควบคุม 1. นายนครินทร์ เครือวัลย์
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นางสาวดลลดา เขียวสอาด ม.6/6
ครูผู้ควบคุม 1. นายสมบัติ แสงทองคำสุก
3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. เด็กหญิงสโรชา ถูกธรรม ม.3/7
2. เด็กหญิงสุกฤตธินี ทองมี ม.3/7
3. เด็กหญิงภัณฑิรา เกรียงโกมล ม.3/7
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม
2. นางสาวจีราพร เมาะราษี
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นางสาวพิมพิศา เตชะมวลไววิทย์ ม.5/5
2. นางสาวณัชมนต์ เจ้าเพ็ง ม.5/2
3. นางสาวฐิติรัตน์ นครไทย ม.5/2
ครูผู้ควบคุม 1. นายนครินทร์ เครือวัลย์
5. การแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. เด็กหญิงฐิตาภา พิทักษ์กมลพร ม.3/2
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวปริภร วิรุณพันธ์
6. การแข่งขัน SUDOKU ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นางสาวศิรวิภา ผดุงม่วงทอง ม.3/2
ครูผู้ควบคุม 1. นายอานนท์ พุทธิวงศ์
7. การแข่งขัน A – Math ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. เด็กหญิงเปมิกา เลิศศรีสถิต ม.3/2
2. เด็กหญิงสาธนี เอี้ยวสกุลรัตน์ ม.2/2
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวธารทิพย์ จังอินทร์
2. นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ
8. การแข่งขัน A – Math ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นางสาวอารียา เอี่ยมสุขนันท์ ม.6/7
ครูผู้ควบคุม 1. นายวีรวัฒน์ โอษฐงาม
9. การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1. เด็กหญิงอิสรีย์ เตชะสุพัฒน์กุล ม.3/1
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวจีราพร เมาะราษี

 28 12 2561 07