การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  22 พฤศจิกายน 2561

22 11 2561 01

22 11 2561 02