ศูนย์รวมใจ ชาว ศ.น.
พระพุทธรัตนกวีและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)

1

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนศึกษานารีปางขัดสมาธิ และรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม พุทธสรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามฯองค์ที่ 6 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศึกษานารีโดยนางประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผู้อำนวยการคนที่ 10 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศึกษานารี และคณะสงฆ์วัดอนงคารามวรวิหารร่วมกันหล่อรูปเหมือน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ)ขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐสถาน ณ ศาลา “พุทธสรานุสรณ์” ในโอกาสครบรอบ84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2528 เป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราชาวศึกษานารี

 2

ศาลสมเด็จปู่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน
ที่ชัดเจน ประดิษฐานอยู่ด้านประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน
เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวศึกษานารีมาช้านาน

3

อนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2540 โดยนางจงพิศกันหลง ผู้อำนวยการคนที่ 14 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ
สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) เพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวศึกษานารี