กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาคกลาง

21

 

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา ม.3/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นางสาวสิรินดา จันทรใย ม.6/10
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

 

23

 

24