การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "50 ปี ทณบุรีศรีมหาสมุทร" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

11


1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์ สังข์แก้ว ม.3/12
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นางสาวพรรณพัชร คีรีเดช ม.4/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

 

13
โดยจะเข้ารับรางวัลจากพลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ
ประธานมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษจิกายน 2561  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ